Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

Chi tiết nội dung báo cáo và giải trình xin xem tại chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

 1. Văn bản công bố thông tin giải trình biến động.

2. Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (không bao gồm đơn vị trực thuộc).

3. Báo cáo tài chính bán niên Công ty năm 2017.