Báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Tam Công